Willoch og kapitalismen

(Denne artikkelen er en noe utvidet versjon av et innlegg som ble sendt til Aftenposten 30/12-97. Artikkelen er et svar på Kåre Willochs kronikk 27/12.)


I sin kronikk i Aftenposten 27/12-97 (“Skygger over kapitalismens fremtid”) avslører Kåre Willoch nok en gang det som mange har forstått for lenge siden: det er ikke store forskjellen på konservative og sosialister. Med utgangspunkt i George Soros’ beryktede artikkel i “Atlantic Monthly” (“The Capitalist Threat”) og Lester Thurows bok “The Future of Capitalism”, fremsetter han den velkjente påstanden om at kriser og elendighet skyldes for mye frihet og for lite politikerstyring. Som foranledning for nå å fremsette disse påstandene benytter Willoch den ferske finanskrisen i Asia, om hvilken han blant annet skriver at “krisen der har sammenheng med utilstrekkelig offentlig tilsyn…”.

Det er en utbredt oppfatning at mange land i Sørøst-Asia var kapitalistiske bastioner med stor grad av økonomisk frihet. Dette er feil. Disse landene (Singapore, Taiwan, Japan, m.fl.) har i de siste tiår vært kommandoøkonomier med sterk offentlig styring av viktige deler av økonomien: valutakontroll, rentekontroll, lønns- og priskontroll, kontroll av pengemengde, etableringskontroll, styring av investeringer, osv.

Slik politiker-innblanding fører definisjonsmessig til skjevheter i økonomien. Politikerne foretar andre prioriteringer enn de innbyggerne selv ville ha foretatt, og de skjevheter som da oppstår fører etter noen tid alltid til sammenbrudd. Et ferskt og nært eksempel: den norske bankkrisen på 80-tallet ble i hovedsak forårsaket av at politikerne hadde pålagt bankene å holde et lavere rentenivå enn det som det frie marked selv ville ha kommet frem til. Det var altså ikke, som det ofte påståes, kreftenes frie spill som forårsaket bankkrisen, den var forårsaket av politikeres innblanding. (For en mer utførlig fremstilling, se f.eks. Hermod Skånlands artikkel i “Penger og Kreditt” 4/90, hvor han blant annet sier at bankkrisen var forårsaket av “et politisk bestemt nivå for pengemarkedsrenten”.) Dessuten, var ikke bankenes styrer supplert med politikeroppnevnte medlemmer? – krisen skjedde altså til tross for at vi hadde et omfattende “offentlig tilsyn”, et tilsyn som ifølge Willoch kunne ha forhindret finanskrisen i Asia.

En fri økonomi er intet annet enn et system hvor mennesker skaper verdier og frivillig bytter disse med hverandre. Politikeres inngrep i slik frivillig handel tvinger folk til å foreta mindre nyttige handlinger enn de ellers ville ha foretatt. Slike inngrep fører som nevnt alltid til skjevheter, og når disse skjevhetene viser seg, er politikerne så frekke at de gir frihandelen skylden! Enkelte av Willochs formuleringer er slik at han bekrefter dette. Han skriver at f.eks. at man bør “ikke akseptere at de rikeste slipper så meget billigere fra beskatningen enn de mindre rike”. Willoch forsøker her å klandre “de rike” for at de betaler lite i skatt. Men hvem har laget de skattereglene som gjør dette mulig? Det er jo politikerne selv. Politikere klandrer altså skatteytere for at de følger regler politikerne selv har laget! (Husk også her endel politikernes negative reaksjoner på Arne Olav Brundtlands utnyttelse av skattereglene i forbindelse med inntektene av “Gift med Gro”.)

Willoch viser sin sanne styringskåte og frihetsfiendlige natur flere steder i kronikken. F.eks. spør han: “bør verdenssamfunnet finne seg i at stater suger til seg kapital … ved å gjøre seg selv til skatteparadiser?”. Noen land ønsker åpenbart ikke å flå sine innebyggere i den grad som Willoch og hans meningsfeller ønsker. Og det Willoch gjør er intet annet enn å fremsette trusler mot disse landene. Willoch er selvsagt for smart til å si hvilke konkrete midler han vil at “verdenssamfunnet”, dvs. etablerte maktpolitikere fra de fleste land, skal benytte for å få lavskattelandene til å marsjere i takt med høyskattelandene.

Willoch påpeker at storbedrifter kan flytte produksjonen til land med lavere lønnskostnader, men han lar være å nevne den positive konsekvens at varene som produseres da blir billigere. Hans poeng er at dette fører til at dårlig utdannet arbeidskraft taper i konkurransen på arbeidsmarkedet og at dette igjen fører til arbeidsløshet. Igjen er det politikerne som er skyld i problemene: Politikerne har i så stor grad gjennomregulert arbeidsmarkedet at det i realiteten er forbudt for disse nå arbeidsløse å tilby sin arbeidskraft for lavere lønn, og derved øke etterspørselen etter de tjenester de kan tilby.

Så tilbake til utgangspunktet: finanskriser og valutakriser skyldes ene og alene at politikere (gjennom sentralbanker) kan manipulere pengeverdien. Grunnen til at de gjør dette er at de vil finansiere valgløfter uten å øke skattene i tilstrekkelig grad, og dette gjør de ved å trykke opp penger (det er dette som er inflasjon); eller på annen måte forsøke å forhindre at negative konsekvenser av egen politikk blir synlig (ved for eksempel devalueringer). Alt dette kan forhindres dersom man bytter ut dagens penger (papirlapper hvis verdi er det som politikere vedtar) med det som vil bli penger i et fritt marked: gull. Når pengeverdien er forankret i en gullstandard vil politikeres skalting og valting med folks verdier umuliggjøres, og finanskriser og valutakriser vil høre fortiden til.

La meg også si noe få ord om Soros og Thurow. Mange tror at dersom en person er briljant på ett område, så er han briljant også på andre områder. Dette er feil. Soros er antagelig en briljant finansspekulant, men dette betyr ikke at han er en god økonom. Den som leser hans artikkel vil finne at den er stappet med uholdbare epistemologiske poenger, foreldede økonomiske prinsipper og et vell av direkte selvmotsigelser. Thurows klisjefylte bok forfekter synspunkter som ble forlatt av seriøse økonomer for flere tiår siden – en innsiktsfull anmelder påstod at boken gir oppskriften på den samme politikken som president Nixon førte (og Nixons resultater var elendige).

Verre for oss er det at fremtredende Høyrefolk, som man skulle tro skulle arbeide for en viss grad av individuell frihet, står for en politikk som innebærer enda mer makt til politikere og byråkrater og en reduksjon av individers frihet. De ytterligere reduksjoner i friheten som Willoch ønsker – støttet av Per Kristian Foss i Aftenposten dagen etter – er intet annet enn resultat av en sosialistisk grunnholdning. Og når en person som SVs finanspolitiske talsmann sier at man er blitt klokere (som han sier om Willoch i Aftenposten dagen etter), da bør enhver forstå at det virkelig er fare på ferde.

Mitt syn er at alle mellommenneskelige forhold bør være frivillige. Jo mer tvang, dvs. politikerstyring, det er i et samfunn, desto verre går det. Den stadige reduksjon i individers frihet (og derved individuelt ansvar) fører til en generell økende ansvarsløshet, synkende moral, økende korrupsjon, stigende inkompetanse og et generelt forfall. Offentlige overføringer er intet annet enn at staten tar fra de produktive og gir til de mindre produktive, som igjen er å straffe de dyktige og belønne de mindre dyktige.Resultatet ser vi i dagens avisoverskrifter: det er krise i helsevesenet (eks: SiA), i skolen, i offentlige bedrifter (NSB, Gardemobanen, Sporveien, Posten), det offentlige treffer stadig beslutninger på sviktende grunnlag og kostnadene blir alltid langt større enn beregnet (og INGEN stilles til ansvar, hverken politisk, moralsk, juridisk eller økonomisk), og man må ha store problemer med virkelighetskontakten dersom man – som Willoch – idag virkelig ønsker mindre individuell frihet og mer politikerstyring. Selv om hans utgangspunkt var finanskrisen i Asia, så er det dette – ønsket om mindre individuell frihet og mer makt til politikerne – som er hans reelle budskap.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s